RIIDAJA PÕHIKOOLI ÕPILASTE KOOLI  VASTUVÕTU  TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD

 

 

 

I ÜLDSÄTTED

 

1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010.a otsusega nr 698; § 7, § 9, § 27, § 28 ja § 39 alusel.

 

1.2. Antud kord sätestab õpilaste kooli   vastuvõtmise, teise kooli ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise 1. - 3. kooliastmel.

 

1.3. Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

 

1.4. Kooli vastuvõtu kord avalikustatakse kooli veebilehel.

 

 

 

II KOOLI VASTUVÕTMINE

 

2.1. Kool tagab õppimisvõimalused igale selleks soovi avaldanud koolikohustuslikule isikule, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

 

2.2. Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsmeaastaseks.

 

2.3. Vanema taotlusel tagatakse võimalus põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis ka koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui vanem on õppimaasumise soovist vallavalitsust teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

 

2.4. Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib vanem (eestkostja) taotleda  Valga  Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse nõustamiskomisjonilt koolikohustuse

 

edasilükkamist, esitades vastavasisulise taotluse alates jooksva aasta 1. märtsist.

 

 

 

III TAOTLUS KOOLI VASTUVÕTMISEKS

 

3.1. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (sisseastuja seaduslik esindaja) kirjaliku taotluse, millele lisab:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte. Eelnev ei ole vajalik kui taotlus on digitaalallkirjaga kinnitatud.
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • dokumendifoto.

3.2. Teisest koolist tulev isik (sisseastuja seaduslik esindaja) esitab kirjaliku taotluse, millele lisab:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • dokumendifoto;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;
 • välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selleametlikult kinnitatud ärakirja.

3.3. Vanem esitab koolile oma kontaktandmed ja teavitab kooli kui need muutuvad.

 

 

 

IV ÕPILASE KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJAST VÄLJAARVAMINE

 

4.1. Õpilane arvatakse kooli nimekirjast välja:

 

4.1.1. kui õpilase seaduslik esindaja on esitanud kirjaliku taotluse koolist lahkumiseks;

 

4.1.2. kui õpilane on peatükis 5 toodud tingimustel koolist välja heidetud;

 

4.1.3. kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;

 

4.1.4. kui kooli ümberkorraldamise, -kujundamise või lõpetamise tulemusel ei viida koolis läbi õpet klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;

 

4.1.5. kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses, kuid ei ole esitanud taotlust koolist lahkumiseks, vastava välisriigi õppeasutuse kirjaliku teatise alusel;

 

4.1.6. õpilase surma korral.

 

 

 

V ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

 

5.1. Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja heita;

 

5.2. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist   välja, kui ta:

 

5.2.1. ohustab oma käitumisega teiste õpilaste turvalisust koolis ning rikub korduvalt kodukorda;

 

5.2.2. ei osale mõjuva põhjuseta õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle välja panemata kõik veerandihinded, mistõttu ei ole võimalik teda üle viia järgmisse klassi;

 

5.3. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.

 

 

 

VI ÕPILASE KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJAST VÄLJAARVAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

 

6.1. Enne kooli lõpetamist õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel väljastab kool õpilase seaduslikule esindajale:

 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

6.2. Koolikohustusliku õpilase puhul väljastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid enne õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist viie tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest.

 

6.3. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse koos hinnetelehega ning vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

 

 

 

VII ÕPILASE ÜLEMINEK ÜHEST KOOLIST TEISE

 

7.1. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 

7.2. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust:

 • välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 • isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 • isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
 • isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
 • Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsiooni.

 

 

VIII ÕPILASTE ÜLE ARVESTUSE PIDAMINE

 

8.1. Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) vastavalt EHIS-e põhimäärusele.

 

8.2. Koolikohustusliku õpilase  Riidaja Põhikoolist teise kooli üleminekul märgib Riidaja Põhikool EHIS-es õpilase staatuseks „ootel". Riidaja Põhikool arvab õpilase kooli õpilaste nimekirjast välja pärast seda kui kool  kuhu õpilane õppima asub on õpilase vastu võtnud. Kui viie tööpäeva jooksul EHIS-es õpilase staatuseks „ootel" märkimisest arvates ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase uude kooli vastuvõtmise kohta teavitab  Riidaja Põhikool sellest Põdrala Vallavalitsust. Vallavalitsus rakendab koostöös kooliga abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks.

 

8.3. Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase seadusliku esindaja vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse  kuhu õpilane õppima asus kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge „lahkus välismaale".

 

 

 

IX RAKENDUSSÄTTED

 

9.1. Kooli  vastuvõtmisest teavitatakse õpilase vanemat (seaduslikku esindajat) suuliselt sidekanalite kaudu.

 

9.2. Kooli  õpilase vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse õpilase vanemat kirjalikult (e-mail, kiri).

 

9.3. Kooli   vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib esitada vaide Põdrala Vallavalitsusele.

Read More

RIIDAJA PÕHIKOOLI ÕPILASTE KOOLI  VASTUVÕTU  TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD

 

 

 

I ÜLDSÄTTED

 

1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010.a otsusega nr 698; § 7, § 9, § 27, § 28 ja § 39 alusel.

 

1.2. Antud kord sätestab õpilaste kooli   vastuvõtmise, teise kooli ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise 1. - 3. kooliastmel.

 

1.3. Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

 

1.4. Kooli vastuvõtu kord avalikustatakse kooli veebilehel.

 

 

 

II KOOLI VASTUVÕTMINE

 

2.1. Kool tagab õppimisvõimalused igale selleks soovi avaldanud koolikohustuslikule isikule, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

 

2.2. Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsmeaastaseks.

 

2.3. Vanema taotlusel tagatakse võimalus põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis ka koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui vanem on õppimaasumise soovist vallavalitsust teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

 

2.4. Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib vanem (eestkostja) taotleda  Valga  Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse nõustamiskomisjonilt koolikohustuse

 

edasilükkamist, esitades vastavasisulise taotluse alates jooksva aasta 1. märtsist.

 

 

 

III TAOTLUS KOOLI VASTUVÕTMISEKS

 

3.1. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (sisseastuja seaduslik esindaja) kirjaliku taotluse, millele lisab:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte. Eelnev ei ole vajalik kui taotlus on digitaalallkirjaga kinnitatud.
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • dokumendifoto.

3.2. Teisest koolist tulev isik (sisseastuja seaduslik esindaja) esitab kirjaliku taotluse, millele lisab:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • dokumendifoto;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;
 • välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selleametlikult kinnitatud ärakirja.

3.3. Vanem esitab koolile oma kontaktandmed ja teavitab kooli kui need muutuvad.

 

 

 

IV ÕPILASE KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJAST VÄLJAARVAMINE

 

4.1. Õpilane arvatakse kooli nimekirjast välja:

 

4.1.1. kui õpilase seaduslik esindaja on esitanud kirjaliku taotluse koolist lahkumiseks;

 

4.1.2. kui õpilane on peatükis 5 toodud tingimustel koolist välja heidetud;

 

4.1.3. kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;

 

4.1.4. kui kooli ümberkorraldamise, -kujundamise või lõpetamise tulemusel ei viida koolis läbi õpet klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;

 

4.1.5. kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses, kuid ei ole esitanud taotlust koolist lahkumiseks, vastava välisriigi õppeasutuse kirjaliku teatise alusel;

 

4.1.6. õpilase surma korral.

 

 

 

V ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

 

5.1. Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja heita;

 

5.2. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist   välja, kui ta:

 

5.2.1. ohustab oma käitumisega teiste õpilaste turvalisust koolis ning rikub korduvalt kodukorda;

 

5.2.2. ei osale mõjuva põhjuseta õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle välja panemata kõik veerandihinded, mistõttu ei ole võimalik teda üle viia järgmisse klassi;

 

5.3. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.

 

 

 

VI ÕPILASE KOOLI ÕPILASTE NIMEKIRJAST VÄLJAARVAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

 

6.1. Enne kooli lõpetamist õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel väljastab kool õpilase seaduslikule esindajale:

 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

6.2. Koolikohustusliku õpilase puhul väljastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid enne õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist viie tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest.

 

6.3. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse koos hinnetelehega ning vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

 

 

 

VII ÕPILASE ÜLEMINEK ÜHEST KOOLIST TEISE

 

7.1. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 

7.2. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust:

 • välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 • isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 • isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
 • isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
 • Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsiooni.

 

 

VIII ÕPILASTE ÜLE ARVESTUSE PIDAMINE

 

8.1. Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) vastavalt EHIS-e põhimäärusele.

 

8.2. Koolikohustusliku õpilase  Riidaja Põhikoolist teise kooli üleminekul märgib Riidaja Põhikool EHIS-es õpilase staatuseks „ootel". Riidaja Põhikool arvab õpilase kooli õpilaste nimekirjast välja pärast seda kui kool  kuhu õpilane õppima asub on õpilase vastu võtnud. Kui viie tööpäeva jooksul EHIS-es õpilase staatuseks „ootel" märkimisest arvates ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase uude kooli vastuvõtmise kohta teavitab  Riidaja Põhikool sellest Põdrala Vallavalitsust. Vallavalitsus rakendab koostöös kooliga abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks.

 

8.3. Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase seadusliku esindaja vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse  kuhu õpilane õppima asus kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge „lahkus välismaale".

 

 

 

IX RAKENDUSSÄTTED

 

9.1. Kooli  vastuvõtmisest teavitatakse õpilase vanemat (seaduslikku esindajat) suuliselt sidekanalite kaudu.

 

9.2. Kooli  õpilase vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse õpilase vanemat kirjalikult (e-mail, kiri).

 

9.3. Kooli   vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib esitada vaide Põdrala Vallavalitsusele.