Tõrva valla Riidaja Põhikooli direktorile

AVALDUS

Palun võtta minu poeg/tütar/ ..................................................................
(lapse ees- ja perekonnanimi)

lapse isikukood ................................., sündinud ....................................

Riidaja Põhikoolis asuvasse lasteaeda alates ....................................... 20 ..... a.

Pere kohta esitan järgmised andmed:
Lapse ema ees- ja perekonnanimi ...............................................................
isikukood ...................................., sünniaeg ..........................................
töökoht ......................................................., amet ...............................
töötelefon ......................................
Lapse isa või eestkostja ees- ja perekonnanimi ................................................
isikukood ...................................., sünniaeg ...............................................
töökoht ........................................................, amet .................................
töötelefon .......................................

Lapse pere kodune aadress .......................................................................
kodune telefon ....................................
mobiiltelefonid: ema ............................., isa ............................................
laste arv perekonnas ............, neist eelkooliealisi ........... ja õpilasi ...................

Kohustun:

  • tasuma lapse toidumaksumuse ja kohamaksumuse õigeaegselt, makseraskuste puhul teavitan koheselt lasteasutuse direktorit;
  • täitma lasteasutuse sisekorraeeskirja ja jälgima päevakava;
  • lasteasutusest lahkumisel esitama üks nädal enne lahkumist lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgin ära lahkumise aja ja põhjuse;
  • esitama lapse kohta tervisekaardi lasteasutusse vastuvõtmisel.

Täiendavalt soovin lapse kohta teatada järgmist:
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi ......................................................................................
Allkiri .......................................................
Esitamise kuupäev .....................................

Avaldus lasteasutuse poolt vastu võetud ...................................................................................
Vastuvõtja ees- ja perekonnanimi .............................................................................................
Allkiri ....................................................

Read More

Tõrva valla Riidaja Põhikooli direktorile

AVALDUS

Palun võtta minu poeg/tütar/ ..................................................................
(lapse ees- ja perekonnanimi)

lapse isikukood ................................., sündinud ....................................

Riidaja Põhikoolis asuvasse lasteaeda alates ....................................... 20 ..... a.

Pere kohta esitan järgmised andmed:
Lapse ema ees- ja perekonnanimi ...............................................................
isikukood ...................................., sünniaeg ..........................................
töökoht ......................................................., amet ...............................
töötelefon ......................................
Lapse isa või eestkostja ees- ja perekonnanimi ................................................
isikukood ...................................., sünniaeg ...............................................
töökoht ........................................................, amet .................................
töötelefon .......................................

Lapse pere kodune aadress .......................................................................
kodune telefon ....................................
mobiiltelefonid: ema ............................., isa ............................................
laste arv perekonnas ............, neist eelkooliealisi ........... ja õpilasi ...................

Kohustun:

  • tasuma lapse toidumaksumuse ja kohamaksumuse õigeaegselt, makseraskuste puhul teavitan koheselt lasteasutuse direktorit;
  • täitma lasteasutuse sisekorraeeskirja ja jälgima päevakava;
  • lasteasutusest lahkumisel esitama üks nädal enne lahkumist lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgin ära lahkumise aja ja põhjuse;
  • esitama lapse kohta tervisekaardi lasteasutusse vastuvõtmisel.

Täiendavalt soovin lapse kohta teatada järgmist:
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi ......................................................................................
Allkiri .......................................................
Esitamise kuupäev .....................................

Avaldus lasteasutuse poolt vastu võetud ...................................................................................
Vastuvõtja ees- ja perekonnanimi .............................................................................................
Allkiri ....................................................