Muudatused kehtestatud direktori 29.10.2019 käskkirjaga nr RPK 1-2/2019/7 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §68 lg 1 alusel.

Muudatused kehtestatud direktori 21.12.2020 käskkirjaga nr RPK 1-2/2020/7
 

  RIIDAJA PÕHIKOOLI KODUKORD     

 1. Üldsätted

1.1. Kooli kodukord on õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele täitmiseks  kohustuslik.

1.2. Kooli kodukord ei sätesta neid õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele kehtestatud asjaolusid, mis on ära kirjeldatud teistes kooli dokumentides või õigusaktides.

1.3. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras.

1.4. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli raamatukogu ruumis. Kooli kodukord on väljas ka õpilastele ja koolitöötajatele koolimaja II korrusel.

 

 2. Ühistoimimise normid koolis

2.1. Riidaja Põhikoolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund.

Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt kooli

õppekavale, päevakavale ja kooli direktori kinnitatud tunniplaanile. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse teatavaks õpilasele ja vanemale/hooldajale kooli kodulehe www.riidaja.edu.ee või e-päeviku ja/või õpilaspäeviku kaudu.

2.2. Õppeperioodi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kontrolltööde ja arvestuste ajad kannab aineõpetaja e-päeviku kontrolltööde graafikusse, eelnevalt veendudes, et ei ületata päevast kontrolltööde arvu. 1. – 9. klassis tohib päevas olla üks kontrolltöö, nädalas kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

2.3. Pühadejärgseks päevaks ja koolivaheajalt tulemise esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid põhikoolis ei anta.

2.4. I ja II kooliastme õpilastel on paberkandjal õpilaspäevik kohustuslik ja III kooliastmes soovituslik. Õpilasel lasub õpilaspäeviku kaasas kandmise ja täitmise kohustus õppeaasta algusest (01. september) kuni suvevaheaja alguseni.

2.5. Õpilastel on koolilõuna tasuta, toitlustatakse kooli sööklas. Kooli töötajatel on võimalik tellida koolilõuna vallavalitsuse poolt kehtestatud tasu ulatuses.

2.6. Riidaja Põhikoolis austavad kõik õpetajad, koolitöötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja või klassijuhataja.

2.7. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest vastavat klassijuhatajat ja aineõpetajat või pikapäevarühma õpetajat. Õpilase puudumisest koolidirektori kinnitatud tunniplaanijärgsest tunnist informeeritakse klassijuhatajat, kes korraldab vanema/hooldaja teavitamise vanemaga/hooldajaga kokku lepitud sidekanali kaudu, e-päevikusse märgib aineõpetaja puudujad märkega ”P”.

2.8. Õpilane peab viibima õppetunni ajal tunniplaanijärgses õppetunnis. Kui kooli töötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis teatab klassijuhataja või aineõpetaja õppetundidest vabastamise direktorile enne ürituse toimumist. Õpilase üritusest osalemisest teavitab klassijuhataja või aineõpetaja vanemat/hooldajat enne ürituse toimumist vanemaga/hooldajaga kokku lepitud sidekanali kaudu.

2.9. Õpilase teadaoleva pikemaajalise puudumise eel teavitab lapsevanem/hooldaja klassijuhatajat puudumise põhjusest, aineõpetajad annavad juhised iseseisvaks õppetööks. Õppe korraldamise tagab lapsevanem/hooldaja ning vastutab õpitulemuste saavutamise eest.

2.10. Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on lapsevanema/hooldaja suuline, kirjalik teade või arstitõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega. Lapse haigestumise või muul põhjusel ootamatu puudumise korral, teatab lapsevanem/hooldaja sellest kohe hommikul klassijuhatajale telefoni või e-kirja või e-päeviku kaudu.

2.11. Õpilased teavitavad 10 minuti jooksul klassi- või aineõpetaja puudumisest õppetunni ajal direktorit.

2.12. 1.-9. klassi õpilased jätavad üleriided ja välijalatsid  garderoobi. Garderoobi ei jäeta väärtesemeid, rahakotte ega muid väärtuslikke esemeid. Nende eest kool materiaalselt ei vastuta. Esemete kadumisest tuleb teavitada klassijuhatajat.

2.13. Õpilase meik, küünelakk ja ehted on tagasihoidlikud.

2.14. Kehalise kasvatuse tunniks riietuvad õpilased võimlakorpuses asuvates riietusruumides. Tunni ajal on võimla korpus lukustamata.

2.15. Võimlas, raamatukogus, tööõpetuse- ja arvutiklassis täidavad õpilased nende ruumide kasutamise erinõudeid, mida tutvustatakse õpilastele õppeaasta algul.

2.16. Riidaja Põhikooli õpilased ja õpetajad kasutavad tunni ajal mobiiltelefoni ja teisi elektroonilisi vahendeid vaid õppe eesmärgil, muul otstarbel on nende kasutamine keelatud.

2.17. Õpilane ei avalda ja levita Internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni/nutiseadme vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid.

2.18. Riidaja Põhikooli õpilasel on kohustus:

 • jõuda tundi õigeaegselt – õpilane on klassis või klassi ukse taga hiljemalt tunnikellaga;
 • hoida puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;
 • hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitada kahju vastavalt kooli põhimäärusele);
 • panna üleriided selleks ettenähtud kohta;
 • kanda vahetusjalatseid;
 • vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi (tekitada ummikuid, istuda aknalaudadel, kõõluda akendel, pritsida veega, loopida lumega, joosta koridorides ja treppidel, kindla otstarbeta puudutada korruste tuletõkkeuksi jne);
 • süüa/juua ainult selleks ettenähtud kohas (sööklas, õpetaja loal klassis).

2.19. Riidaja Põhikooli õpilased ja töötajad ei oma ega tarvita kooli territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid või e-sigarette.

2.20. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset

ainet, tubakatooteid või e-sigarette või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus

seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat/hooldajat, politseid või esitab vastava avalduse koolikohustuse mittetäitmise kohta alaealiste komisjonile.

2.21. Õpilane teeb kevadel ja sügisel kooli ümbruses heakorratöid.

2.22. Õpilasi esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem/ eestkostja/hooldaja.

 

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

3.1. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Õpetajad ei tohi õpilaselt ega vanemalt/hooldajalt nõuda käesolevas punktis loetletud õppevahendite soetamist ega kaasrahastamist.

3.2. Raamatukogust laenutatakse teavikuid aineõpetajatele. Esimese klassi õpilastele laenutatakse õppekirjanduse kogust teavikuid klassikomplektina klassijuhatajale.

3.3. Igale aineõpetajale väljastatakse kooli raamatukogu poolt õppekava läbimiseks lisaks õpikutele ka vajalikud töövihikud. Töövihikud on kooli vara ning neid tuleb ka vastavalt kasutada.

3.4. Õpilane peab kandma kasutamiseks antud õppevahendite säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel on õigus võtta ära enda poolt õppevahenditele tehtud parendused, kui see on õppevahendit kahjustamata võimalik.

3.5. Õpilane ei vastuta kasutusse antud õppevahendite otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.

3.6. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid kasutustähtaja lõppemisel tagastama või

tagastama pärast õppevahendi kasutamise eesmärgi saavutamist. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane oleks saanud kasutuseesmärgi saavutada.

3.7. Raamatukogu võib tasuta õpilase kasutusse antud õppevahendi tagasi nõuda, kui:

1) ta vajab õppevahendit ettenägematute asjaolude tõttu;

2) õpilane annab õppevahendi kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase kohustuste rikkumise tõttu;

3.8. Õppeaasta lõpus tagastab õpilane kooli raamatukogule talle kasutamiseks antud õpikud, töövihikud jäävad õpilasele.

3.9. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli

direktori kinnitatud raamatukogu kasutamiseeskirjas.

3.10. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem/hooldaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötajate tekitatud ainelise kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

 

4. Õpilase ja tema seadusliku esindaja hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord

4.1. Õpilast ja tema vanemat/hooldajat teavitab kool hindamisest ja hinnangutest e-päeviku ja/või õpilaspäeviku ning klassitunnistuse kaudu.

4.2. Kui õpilane ja vanem/hooldaja ei ole andnud nõusolekut hindamisest ja hinnangute andmise teavitamiseks elektrooniliselt, siis on õpilasel kohustus täita õpilaspäevikut.

4.3. Õppeperioodi algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel.

4.4. Kool annab põhikooli õpilastele nende käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta tagasisidet neli korda õppeaastas.

4.5. Kõiki kooli õpilasi ja nende seaduslikke esindajaid teavitab kool aastahinnetest  klassitunnistuse kaudu, mille kool saadab õpilasega koju õppeaasta lõpus.

4.6. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

4.7. Õpilase puudumise korral hinnatava õpitulemuse ajal on õpilasel kohustus see järgi vastata 5 õppepäeva jooksul. Järelvastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga. Ebaõnnestunud töö järelvastamine on kohustuslik ja toimub kokkuleppel aineõpetajaga.

 

 5. Õppest puudumisest teavitamise kord

5.1. Õppest puudumistega saab vanem/hooldaja tutvuda e-päeviku vahendusel, kui vanemaga/hooldajaga ei ole teisiti kokku lepitud.

5.2. Koolikohustusliku õpilase vanem/hooldaja teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest esimesel puudumise õppepäeval e-kirja või telefoni või e-päeviku kaudu või saates koolile vastavasisulise teatise paberil.

5.3. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema/hooldaja poolt koolile esitatud kontaktandmeid.

5.4. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem/hooldaja kooli puudumise kestusest e-päeviku või telefoni või e-kirja vahendusel.

 

6. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses

6.1. Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kokkuleppe alusel. Kokkulepe võib olla suuline või kirjalik. Kokkuleppe koolipoolseks esindajaks on direktor.

6.2. Õpilane võib ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutada tasuta vaid kokkulepitud viisil ja eesmärgil.

6.3. Õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite muutustest või rikkumisest tulenev kahju tuleb õpilasel või tema vanemal/hooldajal kooli pidajale hüvitada.

6.4. Ruumide ja raamatukogu kasutamisega tekkinud kahju tuleb õpilasel või tema vanemal/hooldajal kooli pidajale hüvitada.

 

7. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks.

7.1. Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse kooli töötaja kaudu direktorit, kelle pädevuses on viivitamatult vajalike meetmete tarvitusele võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks füüsilise turvalisuse, juhtumi lahendamise või juhtumi lahendamise edasiandmise väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.

7.2. Koolitöötaja või õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kooli töötajal hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades sobivaid pedagoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda direktori või politsei poole.

7.3. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras.

7.4. Ohustava olukorra korral reageeritakse kooli töötajate poolt vastavalt ohu tõsidusele. Keelatud esemete ja ainete omamisest teavitatakse direktorit või tema volitatud isikut, kelle pädevuses on vastavate meetmete rakendamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 58 sätestatud tingimustel ja korras.

7.5. Kakluse ja kehalise vigastuse tekkimise korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kiirabi.

7.6. Kaasõpilaste ja koolitöötajate häirimise korral (sõim, solvang, asjade loopimine jms käitumise korral) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid, õpilasega viiakse läbi pedagoogiline vestlus.

7.7. Varastamise, esemete rikkumise, kehaliste vigastuste tekkimise, kiusamise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem/hooldaja esitama vastava avalduse politseile. Koolil puudub selliste juhtumite korral menetlemise pädevus.

7.8. Kriisijuhtumi korral käitutakse vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

7.9. Distantsõppele ülemineku otsustamine eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud nakkushaiguse levikut

 1. Distantsõppele ülemineku otsus tuleneb Terviseameti ja/või Vabariigi Valitsuse korraldusest, kuna Terviseamet on pädev hindama nakkushaiguse edasist leviku riski ning soovitama nakkushaiguse leviku tõkestamiseks sobilikke ja põhjendatud meetmeid.
 2. Üksikjuhtumi (osaline distantsõpe) korral rakendatakse distantsõpet nakkushaiguse leviku ennetamiseks või tõkestamiseks üksnes äärmise vajaduse korral ja lühimaks hädavajalikuks ajaks. Distantsõpet ei rakendata kauem kui 10 kalendripäeva, mille järgselt hindab direktor koostöös kooli pidajaga uuesti distantsõppe vajadust.
 3. Distantsõppe rakendamisel üksikjuhtumi korral nakkushaiguse leviku ennetamiseks või tõkestamiseks arvestab direktor sellega, et osapooltele (töötajad, õpilased, vanemad) jääks   piisav aeg uue olukorraga arvestamiseks. Välditakse olukorda, kus kool läheb distantsõppele üle üksnes ühe päevaga, välja arvatud juhul, kui selline nõue on tulnud Terviseametilt.

7.10. Juhised COVID-19 leviku tõkestamiseks

 1. COVID-19 kahtlusega isik (esinevad sümptomid nagu kurguvalu, kuiv köha, palavik) peab jääma koju.
 2. Kui isikul avalduvad COVID-19 nakkusele iseloomulikud haigussümptomid koolis, eraldab direktor haigestunu kohe teistest ja rakendab võimalikke nakkuse leviku piiramise meetmeid (mask, desinfitseerimisvahend). Vastavalt terviseseisundile saadetakse haigestunu koju ja raskemate sümptomite korral kutsutakse kiirabi.
 3. COVID-19 kahtlusega õpilase puhul võtab direktor ühendust vanema või õpilase seadusliku esindajaga õpilase koju viimiseks. COVID-19 nakkusesse haigestunud õpilane võib kooli naasta arsti otsusel.
 4. COVID-19 nakkusesse haigestunu tuvastamise korral peavad kõik haigestunuga lähikontaktis olnud isikud jääma koju eneseisolatsiooni vastavalt arsti otsusele ning lähtudes Terviseameti juhistest. Kõik haigestunuga kokku puutunud ruumid ja pinnad puhastatakse ja desinfitseeritakse.
 5. COVID-19 puhangu ja epideemilise leviku korral rakendatakse nakkustõrje meetmeid vastavalt Terviseameti juhistele.
 6. Kool korraldab õpilaste tervise igapäevase jälgimise õppepäeva jooksul ning haigestunud õpilased saadetakse koju. Kooli tegevus on COVID-19 puhangu ja epideemilise leviku ajal suunatud personali ja õpilaste nakkusohutuse tagamisele ning nakkuse leviku ennetamisele ja vältimisele.
 7. COVID-19 kahtlusega isiku, nakkusesse haigestunu või haigestunuga lähikontaktis olnud isiku isoleerimisel ning COVID-19 nakkuse tõrjel juhindub kool kooskõlas seaduse või selle alusel antud õigusaktidega.

 

 8. Nõuded õpilase käitumisele

8.1. Õpilane juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks kooli töötaja poole.

8.2. Õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi: ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu. Ta käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.

8.3. Õpilane peab oma käitumisega lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

8.4. Igal õpetajal on pädevus kehtestada oma õppetunnis reeglid käitumisele, millest peavad juhinduma nii õpetaja kui õpilased ühiselt. Õpetaja kehtestatavad reeglid käitumisele õppetunnis ei saa kitsendada õigusaktidega õpilastele antud õigusi või olla nendega vastuolus.

 

 9. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

9.1. Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

9.2. Kooli territooriumilt kooli töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

9.3. Õpilasel on lubatud lahkuda koolist õppepäeva jooksul tingimusel, et ta  teavitab sellest vastavalt klassijuhatajat või pikapäevarühma õpetajat või direktorit.

9.4.Vabade tundide ajal viibib õpilane talle kokkuleppes näidatud kohas.

 

 10. Kooli päevakavast ja tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest õpilase ja vanema teavitamise kord

10.1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

10.2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

10.3. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.

10.4. Päevakava ning tehtud muudatused tehakse õpilasele ja vanemale/hooldajale teatavaks kooli veebilehe kaudu.

 

11. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

 1. Suuline kiitus õpilastele kooli töötajate poolt.
 2. Kiitus e-päevikusse ja/või õpilaspäevikusse õpetaja, klassijuhataja või koolijuhi poolt.
 3. Klassi või kooli ees kiitmine viisaka käitumise või heateo eest. Ettepaneku direktorile õpilase tunnustamiseks võivad teha kõik kooli töötajad, kaasõpilased ja vanemad/hooldajad.
 4. Direktori käskkirjaga õpilasele kiituse avaldamine ja vanematele teatamine. Ettepaneku võivad direktorile teha kõik töötajad.
 5. Heade koolisiseste spordi- või olümpiaadide tulemuste puhul õpilaste tänamine diplomi või tänukirjaga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb direktorile võistluse või olümpiaadi läbiviija või lapsi juhendav õpetaja.
 6. Maakondlikest, vabariiklikest spordivõistlustest ja olümpiaadidest osavõtu puhul õpilaste tänamine diplomi või tänukirjaga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb direktorile võistluse või olümpiaadi läbiviija või lapsi juhendav õpetaja.
 7. Õppeperioodi lõpus tublidele „4“ ja „5“ õppijatele tunnistuse kätteandmine kogu koolipere ees. Tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja direktorile.
 8. Väga hästi ja hästi õppinud õpilastele õppeaasta lõpus tänu avaldamine ja meenete andmine.
 9. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel I-IX klassi õpilasi.
 10. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea». 

 

12. Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu

12.1. Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 11 sätestatule on koolis õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:

1) relv relvaseaduse tähenduses;
2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

12.2. Kool ei nimeta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 11 nimetatud esemete ja ainete loetelule täiendavalt esemeid ja aineid, mis oleksid koolis keelatud.

 

13. Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete kooli hoiulevõtmise

13.1. Koolitöötajal on õigus võtta ese või aine hoiule, kui eset või ainet  võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, surma või eseme kahjustamise.

13.2. Koolitöötajal on õigus võtta ese või aine hoiule, kui eset või ainet kasutatakse viisil, mis takistab või häirib õppeprotsessi läbiviimist.

 

 14. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamine

14.1. Kui eseme hoiulevõtmine on tingitud käesoleva kodukorra punktist 13, siis tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §58 lõike 5⁴ kohaselt dokumenteerib kool õpilaselt eseme kooli hoiulevõtmise ja selle põhjuse ning õpilasele tagastamise.

14.2. Kui eseme hoiulevõtmine on tingitud käesoleva kodukorra punktist 12, ning kool rakendab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõike 3 punktidest 61 ja 6² sätestatud mõjutusmeedet , siis selle rakendamise kohta koostatakse viivitamata protokoll, kuhu kantakse:

1) protokolli koostamise aeg ja koht;
2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi;
3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati;
4) hoiulevõetud või äravõetud esemete või ainete loetelu;
5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta;
6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti  ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;
7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus;
8) sündmuste käigu kirjeldus;
9) kontrollija allkiri;
10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.

14.3. Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastatakse talle põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõike 3 alusel hoiule võetud ese või aine, välja arvatud ese või aine, mis on keelatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt, mille puhul kool:

 • teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle;
 • tagastab käesoleva kodukorra eelmises punktis nimetamata esemed ja ained vanamale/hooldajale pärast õpilase käitumise arutamist või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

 

 15. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord

Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut,  teavitatakse sõltuvalt rakendavast meetmest õpilast ja tema vanemat/hooldajat direktori käskkirja/otsuse ärakirja või õppenõukogu otsuse/protokolli ärakirja kättetoimetamise kaudu.

 

 16. Hindamise korraldus

Hindamise korraldus on esitatud kooli õppekavas.

 

Read More

         

             

Muudatused kehtestatud direktori 29.10.2019 käskkirjaga nr RPK 1-2/2019/7 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §68 lg 1 alusel.

Muudatused kehtestatud direktori 21.12.2020 käskkirjaga nr RPK 1-2/2020/7
 

  RIIDAJA PÕHIKOOLI KODUKORD     

 1. Üldsätted

1.1. Kooli kodukord on õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele täitmiseks  kohustuslik.

1.2. Kooli kodukord ei sätesta neid õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele kehtestatud asjaolusid, mis on ära kirjeldatud teistes kooli dokumentides või õigusaktides.

1.3. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras.

1.4. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli raamatukogu ruumis. Kooli kodukord on väljas ka õpilastele ja koolitöötajatele koolimaja II korrusel.

 

 2. Ühistoimimise normid koolis

2.1. Riidaja Põhikoolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund.

Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt kooli

õppekavale, päevakavale ja kooli direktori kinnitatud tunniplaanile. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse teatavaks õpilasele ja vanemale/hooldajale kooli kodulehe www.riidaja.edu.ee või e-päeviku ja/või õpilaspäeviku kaudu.

2.2. Õppeperioodi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kontrolltööde ja arvestuste ajad kannab aineõpetaja e-päeviku kontrolltööde graafikusse, eelnevalt veendudes, et ei ületata päevast kontrolltööde arvu. 1. – 9. klassis tohib päevas olla üks kontrolltöö, nädalas kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

2.3. Pühadejärgseks päevaks ja koolivaheajalt tulemise esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid põhikoolis ei anta.

2.4. I ja II kooliastme õpilastel on paberkandjal õpilaspäevik kohustuslik ja III kooliastmes soovituslik. Õpilasel lasub õpilaspäeviku kaasas kandmise ja täitmise kohustus õppeaasta algusest (01. september) kuni suvevaheaja alguseni.

2.5. Õpilastel on koolilõuna tasuta, toitlustatakse kooli sööklas. Kooli töötajatel on võimalik tellida koolilõuna vallavalitsuse poolt kehtestatud tasu ulatuses.

2.6. Riidaja Põhikoolis austavad kõik õpetajad, koolitöötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja või klassijuhataja.

2.7. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest vastavat klassijuhatajat ja aineõpetajat või pikapäevarühma õpetajat. Õpilase puudumisest koolidirektori kinnitatud tunniplaanijärgsest tunnist informeeritakse klassijuhatajat, kes korraldab vanema/hooldaja teavitamise vanemaga/hooldajaga kokku lepitud sidekanali kaudu, e-päevikusse märgib aineõpetaja puudujad märkega ”P”.

2.8. Õpilane peab viibima õppetunni ajal tunniplaanijärgses õppetunnis. Kui kooli töötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis teatab klassijuhataja või aineõpetaja õppetundidest vabastamise direktorile enne ürituse toimumist. Õpilase üritusest osalemisest teavitab klassijuhataja või aineõpetaja vanemat/hooldajat enne ürituse toimumist vanemaga/hooldajaga kokku lepitud sidekanali kaudu.

2.9. Õpilase teadaoleva pikemaajalise puudumise eel teavitab lapsevanem/hooldaja klassijuhatajat puudumise põhjusest, aineõpetajad annavad juhised iseseisvaks õppetööks. Õppe korraldamise tagab lapsevanem/hooldaja ning vastutab õpitulemuste saavutamise eest.

2.10. Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on lapsevanema/hooldaja suuline, kirjalik teade või arstitõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega. Lapse haigestumise või muul põhjusel ootamatu puudumise korral, teatab lapsevanem/hooldaja sellest kohe hommikul klassijuhatajale telefoni või e-kirja või e-päeviku kaudu.

2.11. Õpilased teavitavad 10 minuti jooksul klassi- või aineõpetaja puudumisest õppetunni ajal direktorit.

2.12. 1.-9. klassi õpilased jätavad üleriided ja välijalatsid  garderoobi. Garderoobi ei jäeta väärtesemeid, rahakotte ega muid väärtuslikke esemeid. Nende eest kool materiaalselt ei vastuta. Esemete kadumisest tuleb teavitada klassijuhatajat.

2.13. Õpilase meik, küünelakk ja ehted on tagasihoidlikud.

2.14. Kehalise kasvatuse tunniks riietuvad õpilased võimlakorpuses asuvates riietusruumides. Tunni ajal on võimla korpus lukustamata.

2.15. Võimlas, raamatukogus, tööõpetuse- ja arvutiklassis täidavad õpilased nende ruumide kasutamise erinõudeid, mida tutvustatakse õpilastele õppeaasta algul.

2.16. Riidaja Põhikooli õpilased ja õpetajad kasutavad tunni ajal mobiiltelefoni ja teisi elektroonilisi vahendeid vaid õppe eesmärgil, muul otstarbel on nende kasutamine keelatud.

2.17. Õpilane ei avalda ja levita Internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni/nutiseadme vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid.

2.18. Riidaja Põhikooli õpilasel on kohustus:

 • jõuda tundi õigeaegselt – õpilane on klassis või klassi ukse taga hiljemalt tunnikellaga;
 • hoida puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;
 • hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitada kahju vastavalt kooli põhimäärusele);
 • panna üleriided selleks ettenähtud kohta;
 • kanda vahetusjalatseid;
 • vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi (tekitada ummikuid, istuda aknalaudadel, kõõluda akendel, pritsida veega, loopida lumega, joosta koridorides ja treppidel, kindla otstarbeta puudutada korruste tuletõkkeuksi jne);
 • süüa/juua ainult selleks ettenähtud kohas (sööklas, õpetaja loal klassis).

2.19. Riidaja Põhikooli õpilased ja töötajad ei oma ega tarvita kooli territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid või e-sigarette.

2.20. Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset

ainet, tubakatooteid või e-sigarette või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus

seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat/hooldajat, politseid või esitab vastava avalduse koolikohustuse mittetäitmise kohta alaealiste komisjonile.

2.21. Õpilane teeb kevadel ja sügisel kooli ümbruses heakorratöid.

2.22. Õpilasi esindab koolis ja väljaspool kooli õpilase vanem/ eestkostja/hooldaja.

 

3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

3.1. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Õpetajad ei tohi õpilaselt ega vanemalt/hooldajalt nõuda käesolevas punktis loetletud õppevahendite soetamist ega kaasrahastamist.

3.2. Raamatukogust laenutatakse teavikuid aineõpetajatele. Esimese klassi õpilastele laenutatakse õppekirjanduse kogust teavikuid klassikomplektina klassijuhatajale.

3.3. Igale aineõpetajale väljastatakse kooli raamatukogu poolt õppekava läbimiseks lisaks õpikutele ka vajalikud töövihikud. Töövihikud on kooli vara ning neid tuleb ka vastavalt kasutada.

3.4. Õpilane peab kandma kasutamiseks antud õppevahendite säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel on õigus võtta ära enda poolt õppevahenditele tehtud parendused, kui see on õppevahendit kahjustamata võimalik.

3.5. Õpilane ei vastuta kasutusse antud õppevahendite otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.

3.6. Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendid kasutustähtaja lõppemisel tagastama või

tagastama pärast õppevahendi kasutamise eesmärgi saavutamist. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane oleks saanud kasutuseesmärgi saavutada.

3.7. Raamatukogu võib tasuta õpilase kasutusse antud õppevahendi tagasi nõuda, kui:

1) ta vajab õppevahendit ettenägematute asjaolude tõttu;

2) õpilane annab õppevahendi kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase kohustuste rikkumise tõttu;

3.8. Õppeaasta lõpus tagastab õpilane kooli raamatukogule talle kasutamiseks antud õpikud, töövihikud jäävad õpilasele.

3.9. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli

direktori kinnitatud raamatukogu kasutamiseeskirjas.

3.10. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem/hooldaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötajate tekitatud ainelise kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

 

4. Õpilase ja tema seadusliku esindaja hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord

4.1. Õpilast ja tema vanemat/hooldajat teavitab kool hindamisest ja hinnangutest e-päeviku ja/või õpilaspäeviku ning klassitunnistuse kaudu.

4.2. Kui õpilane ja vanem/hooldaja ei ole andnud nõusolekut hindamisest ja hinnangute andmise teavitamiseks elektrooniliselt, siis on õpilasel kohustus täita õpilaspäevikut.

4.3. Õppeperioodi algul teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel.

4.4. Kool annab põhikooli õpilastele nende käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta tagasisidet neli korda õppeaastas.

4.5. Kõiki kooli õpilasi ja nende seaduslikke esindajaid teavitab kool aastahinnetest  klassitunnistuse kaudu, mille kool saadab õpilasega koju õppeaasta lõpus.

4.6. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

4.7. Õpilase puudumise korral hinnatava õpitulemuse ajal on õpilasel kohustus see järgi vastata 5 õppepäeva jooksul. Järelvastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga. Ebaõnnestunud töö järelvastamine on kohustuslik ja toimub kokkuleppel aineõpetajaga.

 

 5. Õppest puudumisest teavitamise kord

5.1. Õppest puudumistega saab vanem/hooldaja tutvuda e-päeviku vahendusel, kui vanemaga/hooldajaga ei ole teisiti kokku lepitud.

5.2. Koolikohustusliku õpilase vanem/hooldaja teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest esimesel puudumise õppepäeval e-kirja või telefoni või e-päeviku kaudu või saates koolile vastavasisulise teatise paberil.

5.3. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema/hooldaja poolt koolile esitatud kontaktandmeid.

5.4. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem/hooldaja kooli puudumise kestusest e-päeviku või telefoni või e-kirja vahendusel.

 

6. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses

6.1. Kool annab rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kokkuleppe alusel. Kokkulepe võib olla suuline või kirjalik. Kokkuleppe koolipoolseks esindajaks on direktor.

6.2. Õpilane võib ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kasutada tasuta vaid kokkulepitud viisil ja eesmärgil.

6.3. Õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite muutustest või rikkumisest tulenev kahju tuleb õpilasel või tema vanemal/hooldajal kooli pidajale hüvitada.

6.4. Ruumide ja raamatukogu kasutamisega tekkinud kahju tuleb õpilasel või tema vanemal/hooldajal kooli pidajale hüvitada.

 

7. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks.

7.1. Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse kooli töötaja kaudu direktorit, kelle pädevuses on viivitamatult vajalike meetmete tarvitusele võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks füüsilise turvalisuse, juhtumi lahendamise või juhtumi lahendamise edasiandmise väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.

7.2. Koolitöötaja või õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kooli töötajal hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades sobivaid pedagoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda direktori või politsei poole.

7.3. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras.

7.4. Ohustava olukorra korral reageeritakse kooli töötajate poolt vastavalt ohu tõsidusele. Keelatud esemete ja ainete omamisest teavitatakse direktorit või tema volitatud isikut, kelle pädevuses on vastavate meetmete rakendamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 58 sätestatud tingimustel ja korras.

7.5. Kakluse ja kehalise vigastuse tekkimise korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kiirabi.

7.6. Kaasõpilaste ja koolitöötajate häirimise korral (sõim, solvang, asjade loopimine jms käitumise korral) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid, õpilasega viiakse läbi pedagoogiline vestlus.

7.7. Varastamise, esemete rikkumise, kehaliste vigastuste tekkimise, kiusamise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem/hooldaja esitama vastava avalduse politseile. Koolil puudub selliste juhtumite korral menetlemise pädevus.

7.8. Kriisijuhtumi korral käitutakse vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

7.9. Distantsõppele ülemineku otsustamine eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud nakkushaiguse levikut

 1. Distantsõppele ülemineku otsus tuleneb Terviseameti ja/või Vabariigi Valitsuse korraldusest, kuna Terviseamet on pädev hindama nakkushaiguse edasist leviku riski ning soovitama nakkushaiguse leviku tõkestamiseks sobilikke ja põhjendatud meetmeid.
 2. Üksikjuhtumi (osaline distantsõpe) korral rakendatakse distantsõpet nakkushaiguse leviku ennetamiseks või tõkestamiseks üksnes äärmise vajaduse korral ja lühimaks hädavajalikuks ajaks. Distantsõpet ei rakendata kauem kui 10 kalendripäeva, mille järgselt hindab direktor koostöös kooli pidajaga uuesti distantsõppe vajadust.
 3. Distantsõppe rakendamisel üksikjuhtumi korral nakkushaiguse leviku ennetamiseks või tõkestamiseks arvestab direktor sellega, et osapooltele (töötajad, õpilased, vanemad) jääks   piisav aeg uue olukorraga arvestamiseks. Välditakse olukorda, kus kool läheb distantsõppele üle üksnes ühe päevaga, välja arvatud juhul, kui selline nõue on tulnud Terviseametilt.

7.10. Juhised COVID-19 leviku tõkestamiseks

 1. COVID-19 kahtlusega isik (esinevad sümptomid nagu kurguvalu, kuiv köha, palavik) peab jääma koju.
 2. Kui isikul avalduvad COVID-19 nakkusele iseloomulikud haigussümptomid koolis, eraldab direktor haigestunu kohe teistest ja rakendab võimalikke nakkuse leviku piiramise meetmeid (mask, desinfitseerimisvahend). Vastavalt terviseseisundile saadetakse haigestunu koju ja raskemate sümptomite korral kutsutakse kiirabi.
 3. COVID-19 kahtlusega õpilase puhul võtab direktor ühendust vanema või õpilase seadusliku esindajaga õpilase koju viimiseks. COVID-19 nakkusesse haigestunud õpilane võib kooli naasta arsti otsusel.
 4. COVID-19 nakkusesse haigestunu tuvastamise korral peavad kõik haigestunuga lähikontaktis olnud isikud jääma koju eneseisolatsiooni vastavalt arsti otsusele ning lähtudes Terviseameti juhistest. Kõik haigestunuga kokku puutunud ruumid ja pinnad puhastatakse ja desinfitseeritakse.
 5. COVID-19 puhangu ja epideemilise leviku korral rakendatakse nakkustõrje meetmeid vastavalt Terviseameti juhistele.
 6. Kool korraldab õpilaste tervise igapäevase jälgimise õppepäeva jooksul ning haigestunud õpilased saadetakse koju. Kooli tegevus on COVID-19 puhangu ja epideemilise leviku ajal suunatud personali ja õpilaste nakkusohutuse tagamisele ning nakkuse leviku ennetamisele ja vältimisele.
 7. COVID-19 kahtlusega isiku, nakkusesse haigestunu või haigestunuga lähikontaktis olnud isiku isoleerimisel ning COVID-19 nakkuse tõrjel juhindub kool kooskõlas seaduse või selle alusel antud õigusaktidega.

 

 8. Nõuded õpilase käitumisele

8.1. Õpilane juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks kooli töötaja poole.

8.2. Õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi: ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu. Ta käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.

8.3. Õpilane peab oma käitumisega lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

8.4. Igal õpetajal on pädevus kehtestada oma õppetunnis reeglid käitumisele, millest peavad juhinduma nii õpetaja kui õpilased ühiselt. Õpetaja kehtestatavad reeglid käitumisele õppetunnis ei saa kitsendada õigusaktidega õpilastele antud õigusi või olla nendega vastuolus.

 

 9. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

9.1. Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

9.2. Kooli territooriumilt kooli töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

9.3. Õpilasel on lubatud lahkuda koolist õppepäeva jooksul tingimusel, et ta  teavitab sellest vastavalt klassijuhatajat või pikapäevarühma õpetajat või direktorit.

9.4.Vabade tundide ajal viibib õpilane talle kokkuleppes näidatud kohas.

 

 10. Kooli päevakavast ja tunniplaanist ning nendes tehtavatest muudatustest õpilase ja vanema teavitamise kord

10.1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

10.2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

10.3. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.

10.4. Päevakava ning tehtud muudatused tehakse õpilasele ja vanemale/hooldajale teatavaks kooli veebilehe kaudu.

 

11. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

 1. Suuline kiitus õpilastele kooli töötajate poolt.
 2. Kiitus e-päevikusse ja/või õpilaspäevikusse õpetaja, klassijuhataja või koolijuhi poolt.
 3. Klassi või kooli ees kiitmine viisaka käitumise või heateo eest. Ettepaneku direktorile õpilase tunnustamiseks võivad teha kõik kooli töötajad, kaasõpilased ja vanemad/hooldajad.
 4. Direktori käskkirjaga õpilasele kiituse avaldamine ja vanematele teatamine. Ettepaneku võivad direktorile teha kõik töötajad.
 5. Heade koolisiseste spordi- või olümpiaadide tulemuste puhul õpilaste tänamine diplomi või tänukirjaga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb direktorile võistluse või olümpiaadi läbiviija või lapsi juhendav õpetaja.
 6. Maakondlikest, vabariiklikest spordivõistlustest ja olümpiaadidest osavõtu puhul õpilaste tänamine diplomi või tänukirjaga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb direktorile võistluse või olümpiaadi läbiviija või lapsi juhendav õpetaja.
 7. Õppeperioodi lõpus tublidele „4“ ja „5“ õppijatele tunnistuse kätteandmine kogu koolipere ees. Tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja direktorile.
 8. Väga hästi ja hästi õppinud õpilastele õppeaasta lõpus tänu avaldamine ja meenete andmine.
 9. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel I-IX klassi õpilasi.
 10. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea». 

 

12. Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu

12.1. Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 11 sätestatule on koolis õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:

1) relv relvaseaduse tähenduses;
2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.

12.2. Kool ei nimeta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 11 nimetatud esemete ja ainete loetelule täiendavalt esemeid ja aineid, mis oleksid koolis keelatud.

 

13. Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete kooli hoiulevõtmise

13.1. Koolitöötajal on õigus võtta ese või aine hoiule, kui eset või ainet  võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, surma või eseme kahjustamise.

13.2. Koolitöötajal on õigus võtta ese või aine hoiule, kui eset või ainet kasutatakse viisil, mis takistab või häirib õppeprotsessi läbiviimist.

 

 14. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamine

14.1. Kui eseme hoiulevõtmine on tingitud käesoleva kodukorra punktist 13, siis tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §58 lõike 5⁴ kohaselt dokumenteerib kool õpilaselt eseme kooli hoiulevõtmise ja selle põhjuse ning õpilasele tagastamise.

14.2. Kui eseme hoiulevõtmine on tingitud käesoleva kodukorra punktist 12, ning kool rakendab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõike 3 punktidest 61 ja 6² sätestatud mõjutusmeedet , siis selle rakendamise kohta koostatakse viivitamata protokoll, kuhu kantakse:

1) protokolli koostamise aeg ja koht;
2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi;
3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati;
4) hoiulevõetud või äravõetud esemete või ainete loetelu;
5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta;
6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti  ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;
7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus;
8) sündmuste käigu kirjeldus;
9) kontrollija allkiri;
10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.

14.3. Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastatakse talle põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõike 3 alusel hoiule võetud ese või aine, välja arvatud ese või aine, mis on keelatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt, mille puhul kool:

 • teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle;
 • tagastab käesoleva kodukorra eelmises punktis nimetamata esemed ja ained vanamale/hooldajale pärast õpilase käitumise arutamist või annab need vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

 

 15. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord

Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut,  teavitatakse sõltuvalt rakendavast meetmest õpilast ja tema vanemat/hooldajat direktori käskkirja/otsuse ärakirja või õppenõukogu otsuse/protokolli ärakirja kättetoimetamise kaudu.

 

 16. Hindamise korraldus

Hindamise korraldus on esitatud kooli õppekavas.