Põdrala  Vallavalitsuse   26.augusti 2005. a määrus nr 5
Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999,27,387; 2000,54,349; 95,611; 2001,75,454; 2002,61,375; 90,521; 2003,18,99; 75,496; 2004,27,180;30,206; 41,276) § 15 lg 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva korraga sätestatakse Põdrala  valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
(2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab lasteasutuse juhataja.
(3) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi lapsevanem ) on õigus lasteasutuse juhataja otsuse lapse lasteasutusse vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta esitada vaie Põdrala  Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), kes kontrollib lasteasutuse juhataja otsuse õiguspärasust ja otstarbekust. Kui vaidlustatud otsus on vastuolus seaduse või käesoleva korraga või ei ole põhjendatud, tunnistab vallavalitsus otsuse kehtetuks või teeb ettekirjutuse akti puuduste kõrvaldamiseks.
(4) Lasteasutuse ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab vallavalitsus  laste ümberpaigutamise teistesse lasteasutustesse arvestades olemasolevaid võimalusi ja lapsevanema soovi.

§ 2. Lasteasutusse vastuvõtu kord

(1) Lasteasutusse võetakse esmajärjekorras Põdrala valla  rahvastiku registrisse kantud lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Põdrala valda, kooskõlastades see eelnevalt teise omavalitsusega, eelistades esmajärjekorras Põdrala  vallas  töötavate vanemate lapsi.
(2) Väljaspool lasteasutuse teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtust teavitab lasteasutuse juhataja sellise otsuse tegemisest viie kalendripäeva jooksul vallavalitsuse raamatupidamist.
(3) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lasteasutuse juhatajale käesolevale määrusele lisatud vormikohase avalduse.
 (4) Avaldused registreerib lasteasutuse juhataja nende laekumise järjekorras. Hiljemalt 15. juunil teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale tema lapse lasteasutusse vastuvõtust ja teeb teatamise viisi kohta märke lapsevanema avaldusele.
(5) Lasteasutuse juhataja komplekteerib ja kinnitab lasteasutuse rühma 05. septembriks. Lasteasutuse juhataja esitab lasteasutusse vastuvõetud laste nimekirja  vallavalitsusele 5 päeva jooksul selle kinnitamisest arvates.
(6) Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb tema laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste ajalise esitamise põhjal.
(7) Kohtade vabanemisest teatab lasteasutuse juhataja taotluse esitanud lapsevanemale ja teeb teatamise viisi kohta märke vanema avaldusele. Vabad kohad täidetakse kahe nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta kestel.
(8) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel esitab lapsevanem:
1) arstitõendi lapse tervisliku seisundi kohta;
 (9) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda lasteasutuse põhimääruse, kodukorra ja muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 3. Lasteasutusest lahkumise ja väljaarvamise kord

(1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus.
(2) Avaldus esitatakse lasteasutuse juhatajale hiljemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.
(3) Laps arvatakse lasteasutusest välja lasteasutuse juhataja käskkirja alusel, kui:
1) laps läheb kooli;
2) laps on puudunud väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui üks kuu;
3) lapsevanem ei ole kahe  kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud  volikogu poolt kehtestatud  lasteasutuse muudes  kuludes  lapsevanemate poolt kaetavat osa.
(4) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 4. Lõppsätted

(1)   Määrus jõustub  1. septembril  2005. a.

 

Read More

Põdrala  Vallavalitsuse   26.augusti 2005. a määrus nr 5
Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999,27,387; 2000,54,349; 95,611; 2001,75,454; 2002,61,375; 90,521; 2003,18,99; 75,496; 2004,27,180;30,206; 41,276) § 15 lg 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva korraga sätestatakse Põdrala  valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
(2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab lasteasutuse juhataja.
(3) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi lapsevanem ) on õigus lasteasutuse juhataja otsuse lapse lasteasutusse vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta esitada vaie Põdrala  Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), kes kontrollib lasteasutuse juhataja otsuse õiguspärasust ja otstarbekust. Kui vaidlustatud otsus on vastuolus seaduse või käesoleva korraga või ei ole põhjendatud, tunnistab vallavalitsus otsuse kehtetuks või teeb ettekirjutuse akti puuduste kõrvaldamiseks.
(4) Lasteasutuse ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab vallavalitsus  laste ümberpaigutamise teistesse lasteasutustesse arvestades olemasolevaid võimalusi ja lapsevanema soovi.

§ 2. Lasteasutusse vastuvõtu kord

(1) Lasteasutusse võetakse esmajärjekorras Põdrala valla  rahvastiku registrisse kantud lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Põdrala valda, kooskõlastades see eelnevalt teise omavalitsusega, eelistades esmajärjekorras Põdrala  vallas  töötavate vanemate lapsi.
(2) Väljaspool lasteasutuse teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtust teavitab lasteasutuse juhataja sellise otsuse tegemisest viie kalendripäeva jooksul vallavalitsuse raamatupidamist.
(3) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lasteasutuse juhatajale käesolevale määrusele lisatud vormikohase avalduse.
 (4) Avaldused registreerib lasteasutuse juhataja nende laekumise järjekorras. Hiljemalt 15. juunil teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale tema lapse lasteasutusse vastuvõtust ja teeb teatamise viisi kohta märke lapsevanema avaldusele.
(5) Lasteasutuse juhataja komplekteerib ja kinnitab lasteasutuse rühma 05. septembriks. Lasteasutuse juhataja esitab lasteasutusse vastuvõetud laste nimekirja  vallavalitsusele 5 päeva jooksul selle kinnitamisest arvates.
(6) Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb tema laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste ajalise esitamise põhjal.
(7) Kohtade vabanemisest teatab lasteasutuse juhataja taotluse esitanud lapsevanemale ja teeb teatamise viisi kohta märke vanema avaldusele. Vabad kohad täidetakse kahe nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta kestel.
(8) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel esitab lapsevanem:
1) arstitõendi lapse tervisliku seisundi kohta;
 (9) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda lasteasutuse põhimääruse, kodukorra ja muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 3. Lasteasutusest lahkumise ja väljaarvamise kord

(1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus.
(2) Avaldus esitatakse lasteasutuse juhatajale hiljemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.
(3) Laps arvatakse lasteasutusest välja lasteasutuse juhataja käskkirja alusel, kui:
1) laps läheb kooli;
2) laps on puudunud väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui üks kuu;
3) lapsevanem ei ole kahe  kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud  volikogu poolt kehtestatud  lasteasutuse muudes  kuludes  lapsevanemate poolt kaetavat osa.
(4) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 4. Lõppsätted

(1)   Määrus jõustub  1. septembril  2005. a.